• sl
    • en
    • de

Pogoji uporabe

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Z oddajo naročila potrjujem, da sem v celoti seznanjen(a) z vsebino priloge te »Izjave o odgovornosti«. Izjava in priloga sta mi po skrbnem branju v celoti razumljivi. Zato se z njima v celoti strinjam in ju sprejemam.

A: IZJAVA UPORABNIKA

Izjavljam, da se aktivnosti v centru LYNX udeležujem prostovoljno, na lastno željo. Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti. Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev in bom aktivnosti v centru LYNX prilagodil svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan, da lahko posamezno aktivnost izvedem varno, aktivnosti ne bom izvedel. Prav tako bom upošteval svoje znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem.

Sprejemam vsa navodila za varno izvedbo aktivnosti upravljalca centra LYNX. Zavezujem se, da se bom z vsemi navodili skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval, vključno z ustnimi navodili osebja centra LYNX. Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega ravnanja z navodili ni potreben. Jamčim, da so moji podatki v zvezi s starostjo in zdravstvenim stanjem resnični. Nisem (in v bodočih obiskih ne bom) pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, ali zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni ali telesnih okvar, ki bi pri dejavnostih v centru LYNX pomenile nevarnost zame ali za druge. Nisem v stanju nosečnosti. Nimam težav s senzorno občutljivostjo. Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno odgovornost za svoja ravnanja in posledice. Seznanjen sem in se strinjam, da lahko osebje centra LYNX od vsake osebe zahteva, da zapusti centru LYNX, brez povračila kupnine tečaja oziroma paketa v naslednjih primerih:

1.       če oseba krši navodila osebja / pravila centra LYNX  tudi po dvakratnem ustnem opozorilu osebja na spoštovanje pravil / navodil,

2.       ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom i) alkohola ali ii) nedovoljenih substanc ali iii) zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja aktivnosti v centru LYNX,

3.       če oseba v center LYNX vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči nevarnost za druge osebe ali naprave v centru LYNX  in je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja,

4.       če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje aktivnosti. Skupaj s skrbnikom ali staršem oz. zakonitim zastopnikom mora center LYNX zapustiti tudi mladoletna oseba.

Strinjam se, da moje obveznosti, sprejete s podpisom te izjave, veljajo za vse obiske centru LYNX  še eno leto od podpisa, da pred vsakim obiskom v tem obdobju ni potrebe po vsakokratnem podpisu izjave. V primeru sprememb zdravstvenega oz. psihofizičnega stanja, se zavezujem spremembe sporočiti upravljavcu centra LYNX. Če izjave ne prekličem ob prvem obisku po preteku enega leta od podpisa dalje, izjava velja za nedoločen čas, z možnostjo preklica.

 

B: NAVODILA ZA VARNO IZVAJANJE AKTIVNOSTI

Navodila so predstavljena v obliki »hišnega reda« na območju centra LYNX, dodatno pa navodila predstavijo usposobljeni inštruktorji ali pomočniki inštruktorjev oziroma ostalo osebje centra LYNX.

 

C: ODGOVORNOST UPRAVLJALCA

Izvajalec oziroma upravljalec LYNX vadbenega centra! IBS Skupina d.o.o., Tomšičeva cesta 13, 1330 Kočevje, matična št.:  3431029000 (v nadaljevanju »Upravljalec« ali »LYNX«). Upravljalec za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in obiskovalci na sebi ali svoji lastnini, ne odgovarja.

 

D: VIDEO NADZOR

Upravljalec zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih, obiskovalcev in premoženja ter nadzora vstopa

in izstopa v vadbeni center LYNX, izvaja videonadzor. Upravljalec je sprejel sklep o izvajanju videonadzora v vadbenem center LYNX v skladu z 75. členom ZVOP-1. Zbirka osebnih podatkov vključuje sliko, datum in čas posnetka in je zavarovana pred dostopom nepooblaščenih oseb. Videoposnetki se hranijo najmanj 30 dni in največ eno leto za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Podatki se nato brišejo, razen podatkov o poškodbah.

 

E: UPORABA SLIKOVNEGA in VIDEO MATERIALA

Podpisnik »Izjave o odgovornosti« izrecno soglaša, da lahko upravljalec fotografije in video posnetke narejene v vadbenem centru LYNX uporablja za javno objavo oz. objave namenjene oglaševanju in promociji vadbenega centra LYNX. Podpisnik je seznanjen, da se takšne fotografije ali video material lahko pojavijo tudi na socialnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn ali Snapchat in podobno. Podpisnik izrecno soglaša, da fotografij ali posnetkov, ki jih bo naredil on sam v vadbenem centru LYNX, ne bo uporabljal za komercialne namene brez predhodno pridobljenega pisnega soglasja vadbenega centra LYNX.

 

F: OPOZORILO

Veljavne so samo pravilno izpolnjene »Izjave o odgovornosti«. S podpisom »Izjave o odgovornosti« podpisnik prevzema odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in ustnih opozoril osebja vadbenega centra LYNX.

Zavedam se, da uporaba naprav in izvajanje aktivnosti v vadbenem centre LYNX  ob neupoštevanju navodil za varno uporabo naprav povečuje tveganje poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti uporabnika. Na podlagi podpisane »Izjave o odgovornosti« odvezuje upravljalca vadbenega centra LYNX odgovornosti za telesne poškodbe, ki bi nastale uporabniku ali njegovim materialnim dobrinam zaradi neupoštevanja navodil za varno uporabo in izrecnih ustnih navodil osebja v vadbenem centru LYNX. Podpisnik »Izjave o odgovornosti« se izrecno zavezuje, da v primeru poškodbe ali škode proti upravljavcu ne bo vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.

Datum sprejemanja izjave: datum oddaje naročila

Za resničnost podatkov v Izjavi o odgovornosti sprejemam polno odgovornost.

Green key